Procedura złożenia wniosku

Złóż swój wniosek osobiście

Procedura osobistego złożenia wniosku o wydanie wizy na pobyt czasowy/ pozwoleń/ dokumentów podróży

Z dniem 31 lipca 2018 r. możecie Państwo być poproszeni o złożenie odcisków palców i zdjęć (dane biometryczne) w Centrum Aplikacji Wizowych, kiedy będą Państwo ubiegać się o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie na studia, pozwolenie na pracę oraz pobyt stały, jeżeli jesteś obywatelem kraju lub terytorium w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, lub jeżeli jesteś obywatelem kraju, dla którego już istnieje wymóg złożenia danych biometrycznych. Odwiedź Canada.gc.ca/biometrics, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Umówienie się na wizytę w celu złożenia danych biometrycznych jest opcjonalne – interesanci którzy zgłoszą się w celu złożenia danych biometrycznych bez wstępnego umówienia się są zawsze mile widziani. Proszę jednak przyjąć do wiadomości że zaplanowana wizyta z preferowanym przedziałem czasowym w Centrum Aplikacji Wizowych gwarantuje szybką obsługę, tym samym eliminując dłuższy czas oczekiwania powodujący niedogodności. Wizytę można umówić w najbliższym Centrum Aplikacji Wizowych, za pośrednictwem strony internetowej VAC lub dzwoniąc do Centrum Aplikacji Wizowych pod numerem +48 22 653 87 00.

Osoby ubiegające się o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie na studia i pozwolenie na pracę będą musieli składać dane biometryczne tylko raz na 10 lat.

 • Jednak, osoby ubiegające się o stały pobyt będą musieli składać dane biometryczne przy składaniu każdego wniosku.
 • Jeżeli wnioskowaliście Państwo o pobyt czasowy, pozwolenie na studia i pozwolenie na pracę w przeszłości i nie jesteście Państwo pewni czy złożyliście dane biometryczne, prosimy udać się na stronę internetową IRCC (Canada.gc.ca/biometrics) i dowiedzieć się, czy Państwa dane biometryczne są nadal aktualne
 • Proszę sprawdzić na stronie internetowej IRCC listę krajów obywatele których mają obowiązek uzyskiwania wizy dla tymczasowych rezydentów: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html
 • Do celów potwierdzenia konieczności składania danych biometrycznych używane są dane dotyczące narodowości, które Państwo zadeklarowaliście w pytaniu numer 6 (*Obywatelstwo) w formularzu wniosku IRCC.
 • Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek wizowy online do IRCC, muszą przedstawić List Instrukcji Biometrycznych, aby złożyć swoje dane biometryczne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danych biometrycznych, prosimy udać się na stronę IRCC
 • Osoby ubiegające się o wizę osobiście w Centrum Aplikacji Wizowych nie muszą przedstawiać Listu Instrukcji Biometrycznych.
 • Obywatele z krajów Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz obywatele krajów z Azji i i obu Ameryk dla których już istnieje wymóg złożenia danych biometrycznych, muszą składać dane biometryczne tylko raz na 10 lat dla wniosków o wizy tymczasowe, pozwolenie na studia i pozwolenie na pracę. Jednak, osoby ubiegające się o stały pobyt będą musieli składać dane biometryczne nezależnie od tego czy składali dane biometryczne w przeszłośći.
 1. Należy zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczącymi wymagań w zakresie wiz/ pozwoleń, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady ( IRCC) oraz pobrać stosowne formularze wniosków i listę kontrolną stosownie do celu państwa wizyty. Szczegółowe informacje na temat wiz/ pozwoleń zamieszczono w zakładce ‘ Rodzaje wiz

  Od dnia 4 września 2013 roku, może być od państwa wymagane pobranie danych biometrycznych (odciski palców i fotografia) przy ubieganiu się o wydanie wizy wjazdowej, pozwolenia na naukę lub pozwolenia na pracę. Prosimy zasięgnąć informacji czy musicie państwo przekazać swoje dane biometryczne .

 2. Jeśli nie są Państwo w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych dokumentów, wyszczególnionych na oficjalnej liście kontrolnej IRCC, są Państwo zobowiązani wypełnić i podpisać Oświadczenie Odstąpienia i dołączyć go do formularza aplikacyjnego.

  Niedołączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Odstąpienia może spowodować dodatkowe opóźnienia w rozpatrzeniu decyzji lub odrzucenie Państwa wniosku o wizę, zezwolenie lub dokument podróży.
 3. Należy wypełnić formularz wniosku oraz formularze innych stosownych dokumentów elektronicznie, wydrukować i podpisać stronę z kodem kreskowym (‘Barcode Page’) oraz formularz informacji o rodzinie (‘Family Information Page’) (ma zastosowanie w przypadku wizy na pobyt czasowy, pozwolenia na naukę i pozwolenia na pracę)

  Formularze (w tym strony z nadrukiem kodu kreskowego) należy wydrukować na białym, matowym papierze o wysokiej jakości, przy użyciu drukarki laserowej.

 4. Należy się zapoznać z polityką prywatności, wypełnić i podpisać formularz zgody VFS (‘VFS consent form’), a następnie załączyć go do formularza wniosku.

  WAŻNE: Jeśli wypełniony i podpisany formularz zgody VFS nie zostanie załączony do wniosku, NIE będziemy mogli państwu pomóc, a państwa wniosek zostanie zwrócony.

 5. Należy zapoznać się z wysokością opłat wizowych oraz opłat za pobranie danych biometrycznych, o ile dane te są wymagane, na stronie internetowej Sekcji Wizowej Ambasady Kanady . Prosimy pamiętać, że przy składaniu wniosku za pośrednictwem Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC), osobiście lub pocztą, poza opłatą za usługi VFC Global świadczone przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC), wymagane jest także dokonanie opłat wizowych.

 6. Opłata za usługi świadczone przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) i opłata za ewentualne usługi dodatkowe (opcjonalne) muszą być dokonane przy składaniu wniosku w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie. Należy potwierdzić, wydrukować i podpisać formularz wniosku o wydanie wizy i złożyć go osobiście w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie. Należy pamiętać, żeby przy składaniu wniosku, mieć przy sobie wszystkie dokumenty oraz opłaty naliczane stosownie do danego rodzaju wizy/ pozwolenia. Można także złożyć wniosek drogą pocztową. W takim przypadku, wypełniony formularz wniosku o wydanie wizy/ pozwolenia, dokumenty uzupełniające i opłaty należy przesłać do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie. Ubiegający się mogą także złożyć wniosek bezpośrednio w Ambasadzie poprzez system składania wniosku drogą internetową Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady (E-Apps).
 7. Należy udać się do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie zabierając ze sobą paszport, fotografie, wypełnione formularze oraz wszystkie dokumenty uzupełniające według listy kontrolnej, a także środki finansowe w wysokości wystarczającej do uregulowania opłaty wizowej oraz opłat za usługi świadczone przez VFS. Prosimy sprawdzić czy preferowana przez państwa metoda płatności jest akceptowalna .
  WAŻNA INFORMACJA: Jeśli istnieje konieczność przekazania danych biometrycznych, dane takie zostaną pobrane przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC), przy składaniu wniosku. W takim przypadku, NIE NALEŻY przesyłać wniosku do tego Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) drogą pocztową.
 8. Po przybyciu do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC), należy dokonać opłat za usługi świadczone przez VFS, złożyć wypełniony wniosek i odebrać pokwitowanie zbiorcze wpłaty (ang. ICR). Pokwitowanie to zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny, którym należy się posługiwać przy sprawdzaniu aktualnego statusu wniosku w Internecie.

  WAŻNA INFORMACJA: Jeśli przekazujecie państwo swoje dane biometryczne, wówczas opłata w wysokości 250 PLN za pobranie danych biometrycznych obejmuje opłatę pobieraną przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) za obsługę złożonego wniosku.

 9. Radzimy skorzystać z możliwości sprawdzania statusu wniosku poprzez SMS za dodatkową opłatą nominalną w wysokości 7.00 PLN z VAT od jednego SMS przesłanego na państwa numer telefonu komórkowego.
 10. Osoby ubiegające się i zamieszkałe w Polsce mogą odebrać swoje paszporty osobiście w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie po tym jak sprawa zostanie zakończona, lub otrzymać je przesyłką kurierską za dodatkową opłatą o której mowa w Cenniku opłat za usługi.. (Patrz: Cennik opłat za usługi). W przypadku osób ubiegających się i mieszkających poza Polską, będą musieli przesłać samodzielnie zaadresowaną przedpłaconą kopertę do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) wraz z pakietem aplikacyjnym lub dostarczyć przedpłacony list przewozowy (AWB) od dowolnie wybranego przez siebie dostawcy usług kurierskich, który może zostać wysłany do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prześlij swój wniosek pocztą

Uwaga: Z dniem 31 lipca 2018 r. możecie Państwo być poproszeni o złożenie odcisków palców i zdjęć (dane biometryczne) w Centrum Aplikacji Wizowych, kiedy będą Państwo ubiegać się o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie na studia, pozwolenie na pracę oraz pobyt stały, jeżeli jesteś obywatelem kraju lub terytorium w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, lub jeżeli jesteś obywatelem kraju, dla którego już istnieje wymóg złożenia danych biometrycznych. Odwiedź Canada.gc.ca/biometrics, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Procedura złożenia wniosku o wydanie wizy na pobyt czasowy/ pozwoleń/ dokumentów podróży pocztą, przez ubiegających się o wizę/ pozwolenie/ dokumenty podróżne z Polski, Litwy, Estonii, Łotwy i Białorusi

Od dnia 4 września 2013 roku, może być od państwa wymagane pobranie danych biometrycznych (odciski palców i fotografia) przy ubieganiu się o wydanie wizy wjazdowej, pozwolenia na naukę lub pozwolenia na pracę. Prosimy zasięgnąć informacji czy musicie państwo przekazać swoje dane biometryczne .

WAŻNA INFORMACJA: Jeśli istnieje konieczność przekazania danych biometrycznych , NIE NALEŻY przesyłać wniosku do tego Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) drogą pocztową. Należy złożyć wniosek osobiście. Państwa dane biometryczne zostaną pobrane przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC), przy składaniu wniosku.

 1. Należy zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczącymi wymagań w zakresie wizy wjazdowej, pozwolenia na naukę lub pozwolenia na pracę zamieszczonymi na stronie Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady ( IRCC) oraz pobrać stosowne formularze wniosków i listę kontrolną stosownie do celu państwa wizyty.
 2. Jeśli nie są Państwo w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych dokumentów, wyszczególnionych na oficjalnej liście kontrolnej IRCC, są Państwo zobowiązani wypełnić i podpisać Oświadczenie Odstąpienia i dołączyć go do formularza aplikacyjnego.

  Niedołączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Odstąpienia może spowodować dodatkowe opóźnienia w rozpatrzeniu decyzji lub odrzucenie Państwa wniosku o wizę, zezwolenie lub dokument podróży.
 3. Należy wypełnić formularz wniosku oraz formularze innych stosownych dokumentów elektronicznie i je wydrukować.

  Formularze (w tym strony z nadrukiem kodu kreskowego) należy wydrukować na białym, matowym papierze o wysokiej jakości , przy użyciu drukarki laserowej.

 4. Należy się zapoznać z polityką prywatności, wypełnić i podpisać formularz zgody VFS (‘VFS consent form’), a następnie załączyć go do formularza wniosku .

  WAŻNE: Jeśli wypełniony i podpisany formularz zgody VFS nie zostanie załączony do wniosku, NIE będziemy mogli państwu pomóc, a państwa wniosek zostanie zwrócony.

 5. Należy dokonać opłat wizowych i opłaty za pobranie danych biometrycznych, o ile wymagane, według cennika opłat za usługi zamieszczonego na stronie internetowej Punktu Obsługi Wniosków Wizowych CVAC.

  WAŻNE: Jeśli wniosek wpłynie bez poprawnie dokonanej opłaty wizowej, NIE będziemy mogli państwu pomóc, a państwa wniosek zostanie zwrócony.

 6. Należy dokonać opłaty za usługi świadczone przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) oraz opłat tytułem wykonania ewentualnych usług dodatkowych według cennika opłat zamieszczonego na stronie internetowej Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC).

  WAŻNE: Jeśli wniosek wpłynie bez poprawnie dokonanej opłaty za usługi Punktu Obsługi Wniosków Wizowych CVAC, NIE będziemy mogli państwu pomóc, a państwa wniosek zostanie zwrócony.

  Prosimy załączyć bankowy dowód wpłaty kwoty w odpowiedniej wysokości na rzecz “VFS Global

 7. Formularze i dokumenty należy uszeregować według listy kontrolnej Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady ( IRCC).  
 8. Należy postanowić, w jaki sposób dokumenty mają być państwu zwrócone.

  Odbiór lub dostarczenie dokumentów po przetworzeniu państwa wniosku przez Sekcję Wizową Ambasady Kanady:

  • W przypadku decyzji o osobistym odbiorze dokumentów lub odebraniu ich poprzez upoważnionego przedstawiciela, otrzymacie państwo powiadomienie pocztą elektroniczną o możliwości takiego odbioru z Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC).
  • W przypadku decyzji o zwrocie dokumentów kurierem, Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) prześle dokumenty kurierem po ich otrzymaniu od Sekcji Wizowej Ambasady Kanady.
 9. Należy przesłać, pocztą lub kurierem, wypełnione i podpisane formularze wniosku i listy kontrolne, formularz zgody wraz z paszportem, fotografiami, bankowym dowodem wpłaty (potwierdzającym dokonanie opłaty wizowej i opłat za usługi VFS) w zaklejonej kopercie, na następujący adres Punktu Obsługi Wniosków Wizowych

  Dago Centrum Sp. z.o.o., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska. Prosimy pamiętać, że czeki nie będą przyjmowane.

 10. Status doręczenia przesyłki można sprawdzać na stronie poczty lub firmy kurierskiej doręczającej państwa wniosek (wnioski) do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC).
 11. Powiadomienie zawierające numer identyfikacyjny wniosku zostanie do państwa przesłane przez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) pocztą elektroniczną, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania państwa wniosku.

  Radzimy skorzystać z możliwości sprawdzania statusu wniosku poprzez SMS za dodatkową opłatą nominalną w wysokości 7.00 PLN z VAT od jednego SMS przesłanego na numer państwa telefonu komórkowego.

 12. Prosimy sprawdzić czas przetworzenia w zakładce ‘Czas przetworzenia’ (‘Processing time’) na stronie internetowej Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady ( IRCC). Czas przetworzenia w przypadku wniosków przesyłanych pocztą trwa dłużej, ponieważ konieczne jest ich przesłanie do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) i z powrotem.
 13. Na osobie ubiegającej się spoczywa obowiązek sprawdzenia danych w wydanej wizie tak, żeby była ona ważna na dzień planowanego wjazdu do Kanady; należy także sprawdzić do ilu wjazdów wiza uprawnia i czy prawidłowo podano cel pobytu w Kanadzie. Sprawdzenia danych należy dokonać bezzwłocznie po odebraniu paszportu. Prosimy pamiętać, że o okresie ważności wizy oraz o liczbie wjazdów do Kanady decyduje wyłącznie Sekcja Wizowa Ambasady Kanady i tym samym wartości te mogę się różnić od wartości podanych w państwa wniosku.
 14. Niekompletne wnioski lub wnioski bez dokonania opłaty w wystarczającej wysokości nie będą przetwarzane i zostaną zwrócone. Prosimy ubiegających się o zdjęcie okładki/ skórzanej obwoluty z paszportów przed ich przesłaniem wraz z wnioskami o wydanie wizy. VFS nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone/ zagubione okładki paszportów.
 15. Po tym jak wniosek zostanie przetworzony i w internetowym systemie sprawdzania statusu wniosku pojawi się informacja, że paszport można odebrać, obowiązek zorganizowania odbioru paszportu z Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) lub zlecenia odbioru kurierem za dodatkową opłatą nominalną spoczywa na ubiegającym się. Osoby ubiegające się i zamieszkałe w Polsce mogą odebrać swoje paszporty osobiście w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) w Warszawie lub otrzymać je przesyłką kurierską za dodatkową opłatą o której mowa w Cenniku opłat za usługi ( Prosimy zapoznać się z cennikiem opłat za usługi ). W przypadku osób ubiegających się i mieszkających poza Polską, będą musieli przesłać samodzielnie zaadresowaną przedpłaconą kopertę do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) wraz z pakietem aplikacyjnym lub dostarczyć przedpłacony list przewozowy (AWB) od dowolnie wybranego przez siebie dostawcy usług kurierskich, który może zostać wysłany do Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złóż swój paszport

Jeśli otrzymali Państwo informację od Rządu Kanadyjskiego aby przedłożyć paszport, to paszport wraz z listem mogą zostać złożone poprzez Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC). Prosimy pamiętać, że za powyższą usługę pobrana zostanie opłata.

Opłata za kuriera, jeśli dotyczy jest osobna od opłaty za przekazanie paszportu.

JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ PASZPORT

 1. Osobiście/ poprzez upoważnionego przedstawiciela, w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) lub
 2. Kurierem/ pocztą na adres Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) podany w zakładce ‘Kontakt.

Wraz z paszportem prosimy złożyć:

JAK MOŻNA ODEBRAĆ PASZPORT

 1. Odebranie paszportu osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela, w Punkcie Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) lub
 2. Zamówienie zwrotu paszportu kurierem

USŁUGA PRZEKAZANIA PASZPORTU PRZEZ PUNKT OBSŁUGI WNIOSKÓW WIZOWYCH GWARANTUJE

 1. Terminowe i bezpieczne dostarczenie paszportu do Sekcji Wizowej Ambasady Kanady
 2. Sprawdzanie statusu państwa paszportu przy użyciu narzędzia monitowania dostępnego na stronie internetowej Punktu Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC).