Wprowadzenie

VFS Global Poland Sp. z o.o. zarządza Punktem Obsługi Wniosków Wizowych [ang. CVAC] w Polsce, prowadzonym przez VF Services UK LTD.

Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) świadczy usługi na rzecz Rządu Kanady na zasadzie wyłączności, a także jest upoważniony do przyjmowania wniosków o wizę na pobyt czasowy we wszystkich kategoriach (wizy wjazdowe na pobyt czasowy, pozwolenia na naukę i pozwolenia na pracę) oraz wniosków o wydanie dokumentu podróży dla stałych rezydentów Kanady w następujących państwach:

Polska Litwa Estonia
Łotwa Białoruś  

Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) jest upoważniony do świadczenia usług wsparcia administracyjnego takich jak przyjmowanie wniosków o wydanie wizy, opłat oraz zwracanie interesantom paszportów w zaklejonych kopertach wraz z decyzją. Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) może także pomóc w imieniu Sekcji Wizowej Ambasady Kanady w umówieniu danej osoby na rozmowę w sprawie wizy.

Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania wizy leży wyłącznie w gestii urzędników Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady ( IRCC). Wszystkie wnioski będą oceniane zgodnie z Zasadami i Wytycznymi Wizowymi i Wjazdowymi Kanady. Punkt Obsługi Wniosków Wizowych (CVAC) nie odgrywa żadnej roli i nie ma jakiegokolwiek wpływu na wynik rozpatrzenia wniosku, a także nie udziela porad w zakresie oceny wniosku pod tym względem.