THEO DÕI TÌNH TRẠNG HỒ SƠ CỦA QUÝ KHÁCH

Chức năng “Theo dõi Hồ sơ xin Thị thực” chỉ được sử dụng nếu ông/bà đã nộp đơn xin thị thực tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada và đã nhận được xác nhận với số theo dõi.

Dịch vụ chỉ cung cấp thông tin về địa điểm hiện tại của hồ sơ của ông/bà chứ không cung cấp tình trạng chính xác của quá trình xử lý đơn xin thị thực.

Ông/bà có thể theo dõi hồ sơ xin thị thực của mình theo đường dẫn dưới đây. Ông/bà cần phải nhập Số ID Theo dõi được ghi trên biên nhận của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực và ngày sinh của ông/bà.

Bấm vào đây cho những Đơn xin thị thực nộp từ ngày 02 tháng 11 năm 2018 trở về sau