სავიზო
  ინფორმაცია

მიმოხილვა

ცვლილებები დროებითი რეზიდენტის ვიზის მოსაკრებელში. სრული ინფორმაცია იხილეთ კანადის საიმიგრაციო და მოქალაქეობის სამსახურის ვებსაიტზე განთავსებულ სიახლეების გვერდზე

VFS Global მოხარულია გაცნობოთ, რომ 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან იხსნება კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC). ცენტრის მუშაობას განახორციელებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია.

კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) უფლებამოსილია განსახილველად მიიღოს ყველა კატეგორიის (ვიზიტორი, სასწავლო და სამუშაო ნებართვა) დროებითი რეზიდენტის ვიზის მოთხოვნის განაცხადები, და ასევე საქართველოში მცხოვრები კანადის მუდმივი რეზიდენტების განაცხადები სამგზავრო დოკუმენტების მისაღებად.

კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) უფლებამოსილია გასწიოს მხოლოდ ადმინისტრაციული დახმარება, როგორიც არის განცხადებლებისაგან სავიზო განაცხადებისა და მომსახურების საფასურის მიღება და მათთვის პასპორტების დაბრუნება დალუქულ კონვერტებში.  კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) განმცხადებლებს, ასევე, უწევს დახმარებას  კანადის სავიზო ოფისში გასაუბრების დანიშვნაშიც.

ვიზის გაცემაზე თანხმობის  ან უარის თქმის გადაწყვეტილებას იღებენ მხოლოდ კანადის იმიგრაციისა და მოქალაქეობის სამსახურის (CIC) თანამშრომლები. ყველა განაცხადი განიხილება კანადის საიმიგრაციო წესებისა და მითითებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილების მიღებაში კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) არ ასრულებს არანაირ როლს, არ აქვს მასზე გავლენა და ვერ შემოგთავაზებთ რაიმე ფასეულ რჩევას.
 
დროებითი რეზიდენტის ვიზის / ნებართვის და სამგზავრო დოკუმენტის მისაღებად განაცხადის შეტანის პროცესი

 
ნაბიჯი 1: ვიზის/ნებართვის მიღებისთვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ წაიკითხეთ სრული ინფორმაცია კანადის საიმიგრაციო და მოქალაქეობის სამსახურის (CIC) ვებსაიტზე და იქედან ჩამოტვირთეთ თქვენი ვიზიტის შესაბამისი ფორმები.

2013 წლის 4 სექტემბრის მდგომარეობით, ვიზიტორის ვიზის, სწავლის და მუშაობის ნებართვის მისაღებად განაცხადის შეტანისას თქვენ შეიძლება მოგეთხოვოთ ბიომეტრიული მონაცემები (თითის ანაბეჭდები და ფოტო). (შეამოწმეთ გჭირდებათ თუ არა ბიომეტრიული მონაცემების აღება)
ნაბიჯი 2: შეავსეთ განაცხადის ფორმა და სხვა საჭირო ფორმები.
ნაბიჯი 3: გირჩევთ, კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში (CVAC) განაცხადის წარდგენამდე წაიკითხოთ თანდართული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და შეავსოთ და ხელი მოაწეროთ VFS თანხმობის ფორმას. თუ სავიზო განაცხადს თან არ ახლავს შევსებული და ხელმოწერილი VFS თანხმობის ფორმა, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენს დახმარებას და ვალდებულნი ვიქნებით დაგიბრუნოთ უკან თქვენი განაცხადი.
ნაბიჯი 4: გადაიხადეთ ვიზის მოსაკრებელი და ბიომეტრიის საფასური კანადის საიმიგრაციო და მოქალაქეობის სამსახურის (CIC) ტარიფების ნუსხის მიხედვით. გთხოვთ, ასევე იხილოთ სპეციალური ინსტრუქციები საქართველოდან თანხის გადახდის შესახებ.
ნაბიჯი 5: ეწვიეთ კანადის სავიზო განაცხადების ადგილობრივ ცენტრს (CVAC), დარწმუნდით, რომ თან გაქვთ პასპორტი, ფოტო, შევსებული ფორმები და ყველა დამატებითი დოკუმენტი, როგორც ეს მოცემულია კანადის საიმიგრაციო და მოქალაქეობის სამსახურის (CIC) ჩამონათვალში და ტარიფების ნუსხაში. მომსახურების საფასურის ოდენობას წარმოგიდგენენ.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა:  თუ თქვენ გჭირდებათ ბიომეტრიული მონაცემების ჩაბარება, ეს შეიძლება გაკეთდეს კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში განაცხადის გაკეთების დროს. ამ შემთხვევაში, განაცხადი არ გააკეთოთ ფოსტის საშუალებით,
ნაბიჯი 6: კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში (CVAC) სრული განაცხადის წარმოდგენისა და მომსახურების საფასურის გადახდის შემდეგ მიიღებთ ქვითარს. ამ ქვითარზე იქნება საძიებო ნომერი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რადგან დაგეხმარებათ ონლაინ რეჟიმში თვალყური მიადევნოთ თქვენი განაცხადის განხილვის პროცესს.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: თუ თქვენ მოგეთხოვებათ ბიომეტრიული მონაცემების აღება, ბიომეტრიული მონაცემების აღების საფასური 85 კანადური დოლარი, მოიცავს კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის მომსახურების საფასურსაც,

 
 
დროებითი რეზიდენტის ვიზა/ნებართვა და სამგზავრო დოკუმენტები - განაცხადის გაკეთების პროცესი ფოსტით

2013 წლის 4 სექტემბრის მდგომარეობით, ვიზიტორის ვიზის, სწავლის და მუშაობის ნებართვის მისაღებად განაცხადის შეტანისას თქვენ შეიძლება მოგეთხოვოთ ბიომეტრიული მონაცემები (თითის ანაბეჭდები და ფოტო). შეამოწმეთ გჭირდებათ თუ არა ბიომეტრიული მონაცემების აღება
მნიშვნელოვანი შენიშვნა:  იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოგეთხოვებათ ბიომეტრიული მონაცემების ჩაბარება, არ გააკეთოთ განაცხადი ფოსტის საშუალებით, მიმართეთ კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრს სადაც მოხდება ბიომეტრიული მონაცემების აღება განაცხადის მიღებასთან ერთად

ნაბიჯი 1: მისდიეთ ზემოთჩამოთვლილ ნაბიჯებს 1, 2 და 3
ნაბიჯი 2: დაუკავშირდით სავიზო განაცხადების ცენტრს და შეატყობინეთ განაცხადის წარდგენის თქვენს მიერ გაკეთებული არჩევანის შესახებ.
ნაბიჯი 3: გადაიხადეთ სავიზო მოსაკრებელი საბანკო გადარიცხვით, კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის მოთხოვნის შესაბამისად.

სავიზო განაცხადების ცენტრის მომსახურების საფასური გადაიხადეთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

თი-ბი-სი ბანკი
SWIFT: TBCBGE22
IBAN: GE02TB0600000035603208 (სალარე ანგარიში)
მიმღები: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
ნაბიჯი 4: შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადის ფორმები, დამხმარე დოკუმენტები, საკონტროლო სია, VFS თანხმობის ფორმა, პასპორტი (ორიგინალი), ფოტოსურათები, კანადის სავიზო ოფისში სავიზო მოსაკრებლისა და კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში მომსახურებისა და პასპორტის გადაგზავნის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საგადასახადო დავალებები დალუქული კონვერტით გააგზავნეთ კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში, მისამართზე: თენგიზ აბულაძის ქ. 19, 0162, თბილისი, საქართველო
ნაბიჯი 5:

გთხოვთ, დაურთოთ თქვენი საფოსტო მისამართი და დარწმუნდეთ, რომ გამოსაგზავნ დოკუმენტებში აუცილებლად არის ფოსტით უკან დაბრუნების წინასწარი გადახდის ქვითარი. გაზვნილის სრულ ღირებაულებას ანაზღაურებს განმცხადებელი.

შენიშვნა: საძიებო ნომერი თქვენს განაცხადზე თვალყურის მისადევნებლად გამოგეგზავნებათ ელექტრულ მისამართზე.

 
 
თუ თქვენ მიიღეთ პასპორტის მოთხოვნის შეტყობინება კანადის მთავრობისაგან, თქვენი პასპორტი (პასპორტები), პასპორტის მოთხოვნის წერილის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ სავიზო განაცხადების ცენტრში.

როგორ უნდა წარადგინოთ პასპორტი:

კანადის მთავრობისაგან პასპორტის მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში, თქვენ უნდა წარადგინოთ პასპორტი წერილთან ერთად

1. კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში (CVAC) პირადად ან უფლებამოსილი პირის დახმარებით
ან
2. კურიერის/ფოსტის საშუალებით კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის (CVAC) მისამართზე, რომელიც მითითებულია გვერდზე დაგვიკავშირდით

პასპორტის უკან დასაბრუნებლად თქვენ გაქვთ არჩევანი
1. თავად გამოიტანოთ პასპორტი კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრიდან (CVAC), ან
2. გააგზავნოთ თქვენი პასპორტი და მოთხოვნის წერილი წინაწარ გადახდილი უკანა მისამართის მქონე კონვერტით
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, მომსახურება ფასიანია. დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ
 
კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის მიერ პასპორტის გადაცემის სერვისი საშუალებას იძლევა:

1. თქვენი პასპორტი გადაეცეს კანადის სავიზო სამსახურს დროულად და დაცულად.
2. თვალყური მიადევნოთ თქვენს პასპორტს კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის (CVAC) ვებსაიტზე არსებული მონიტორინგის პანელის საშუალებით

 

განაცხადზე თვალყურის დევნება ონლაინ რეჟიმში

კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში, თბილისში, შეტანილი დროებითი რეზიდენტის (ვიზიტორის ვიზა, სწავლის ან მუშაობის ნებართვა) ან კანადის მუდმივმაცხოვრებლის სამგზავრო დოკუმენტების განაცხადის სტატუსის თვალყურის მისადევნებლად, გთხოვთ, დააჭიროთ ქვემოთმდებარე ბმულს:
თვალყური მიადევნეთ თქვენს განაცხადს